2016/01/20
همیشه یکی در قاب پنجره ای می ماند و دیگری می رود.
این شاید یکی از قدیمی ترین و تکراری ترین داستان های زمین باشد.
..